Ochrana Osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUČENIE O COOKIES
/ Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov

poskytnuté prevádzkovateľom dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od
dotknutej osoby a poučenie o cookies Internetového obchodu www.naily.sk /


I. Prevádzkovateľ

1.1.Totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:
Obchodné meno: Naily s. r. o.
Sídlo: Fučíkova 973/39, Bardejov 085 01, Slovenská republika
Zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 44036/P
IČO: 54 567 513 
DIČ: 2121726244
Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/
1.2. Emailový kontakt a telefonický kontakt na Prevádzkovateľa je:
Email: info@naily.sk
Tel. č.: +421 948894930
1.3.Adresa Prevádzkovateľa k zasielaniu písomností:
Soňa Zlacká - www.naily.sk , Fučíkova 39, 08501, Bardejov, Slovenská republika
1.4.Prevádzkovateľ týmto v súlade s článkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“) poskytuje Dotknutej osobe -
( Kupujúcemu ), od ktorej Prevádzkovateľ ( Predávajúci ) získava osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú, tieto informácie poučenia a vysvetlenia:

II. Odkazy

2.1.Tieto zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tvoria súčasť Všeobecných
obchodných podmienok zverejnených na Webovom sídle Predávajúceho.
2.2.V zmysle §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúci informuje
spotrebiteľa, že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa
predávajúci zaviazal k ich dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo
súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento
kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo
obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom
alebo opatrením orgánu verejnej správy), ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o
spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.

III. Ochrana osobných údajov a používanie cookies. Poučenie a vysvetlenie súborov
cookies, scripts, a pixels


3.1. Prevádzkovateľ webového sídla uvádza toto krátke objasnenie funkcie súborov cookies,
scripts a pixels:
3.1.1.Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa
pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho zariadenia. Vďaka tomuto súboru si webová
lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú
prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej
návšteve webovej lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne
uvádzať
Script je časť programového kódu, ktorý sa používa na správnu a interaktívnu funkciu
webových stránok. Tento kód sa spustí na serveri prevádzkovateľa alebo na vašom zariadení.
Pixels je malý, neviditeľný text alebo obrázok na webstránke, ktorý sa používa na
monitorovanie návštevnosti webstránky. Aby k tomu mohlo dôjsť, prostredníctvom pixels sa
ukladajú rôzne údaje.
3.1.2.Cookies sa delia
Technické alebo funkčné cookies – zabezpečujú správne fungovanie webového sídla
Prevádzkovateľa a jeho používanie. Tieto cookies sú používané bez súhlasu.
Štatistické cookies – Prevádzkovateľ získava štatistiky ohľadom používania svojich
webových stránok. Tieto cookies sú používané len so súhlasom.
Marketingové / Reklamné cookies – Používané na vytváranie reklamných profilov
a obdobných marketingových aktivít. Tieto cookies sú používané len so súhlasom.
3.2.Ako kontrolovať súbory cookies:
3.2.1.Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si
pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo
svojom počítači alebo v inom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste
im znemožnili ich ukladanie.
3.3.Webové sídlo Prevádzkovateľa používa tieto súbory cookies,:
Všetky Prevádzkovateľom využívané súbory cookies nájdete na stránke
https://www.cookieserve.com/ a to zadaním webovej adresy Prevádzkovateľa
https://www.naily.sk

IV. Spracúvané osobné údaje


4.1.Prevádzkovateľ na svojej stránke spracúva nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko,
bydlisko, emailová adresa, domáce telefónne číslo, číslo mobilného telefónu, fakturačná
adresa, dodacia adresa údaje získané zo súborov cookies, IP adresy.
V. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad ochranou osobných údajov

5.1.Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v súlade s
Nariadením 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov. Kontakt: info@naily.sk
5.2.Prevádzkovateľ, je zároveň Predávajúcim v zmysle pojmu ustanovenom vo Všeobecných
obchodných podmienkach tejto internetovej lokality.
VI. Účely spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby a doba spracovávania
osobných údajov
6.1.Účelmi spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby sú najmä:
6.1.1.evidencia, tvorba a spracovanie zmlúv a údajov klientov za účelom uzatvárania zmlúv
s tretími osobami.
6.1.2.spracovanie účtovných dokladov a dokladov súvisiacich s obchodnou činnosťou
Prevádzkovateľa.
6.1.3.dodržiavanie právnych predpisov v súvislosti s archiváciou dokumentov a dokladov
napr. podľa zákona č. 431/2002 Z. z., Zákon o účtovníctve v platnom znení a ďalších
príslušných predpisov.
6.1.4.činnosť Prevádzkovateľa v súvislosti so splnením žiadosti, objednávky, zmluvy
a obdobných inštitútov Dotknutej osoby.
6.1.5.Newslettter, marketingové a obdobné reklamné aktivity Prevádzkovateľa. V prípade
udelenia súhlasu Dotknutej osoby Prevádzkovateľovi s marketingovými a obdobnými
reklamnými aktivitami.
6.1.6.aktivity súvisiace s činnosťou Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach napríklad:
Facebook, Instagram, Twitter a iné. V prípade udelenia súhlasu Dotknutej osoby
Prevádzkovateľovi s marketingovými a obdobnými reklamnými aktivitami.
6.1.7.činnosť Prevádzkovateľa v súvislosti s internetovými aktivitami akými sú napríklad
cielenie reklamy prostredníctvom Facebook Ads, Google Ads a iné. V prípade udelenia
súhlasu Dotknutej osoby
6.2.Osobné údaje Dotknutej osoby Prevádzkovateľ uchováva iba po nevyhnutne nutnú dobu
potrebnú na účely plnenia zmluvy a ich následnej archivácie v zmysle zákonných lehôt, ktoré
Prevádzkovateľovi ukladajú právne predpisy. V prípade ak Dotknutá osoba súhlasila so
zasielaním reklamných emailov a obdobných ponúk osobné údaje Dotknutej osoby sú
spracúvané na tieto účely až do času dokedy Dotknutá osoba svoj súhlas neodvolá. Najdlhšie
však po dobu 10 rokov.

VII. Právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby

7.1.Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb je, v závislosti od
konkrétnych spracúvaných osobných údajov a účelu ich spracúvania súhlas Dotknutých osôb
so spracovaním osobných údajov.
7.2 V prípade, že Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov založené na súhlase
Dotknutej osoby, toto spracúvanie bude zahájené až po udelení daného súhlasu Dotknutou
osobou.
7.3.V prípade ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby pre účely jednania o
predzmluvných vzťahoch a uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, a stým súvisiaceho
doručenia tovaru, produktu alebo služby. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné
údaje pre riadne plnenie kúpnej zmluvy, v opačnom prípade nie je možné plnenie zabezpečiť.
Osobné údaje pre daný účel sa spracúvajú bez súhlasu dotknutej osoby.


VIII. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

8.1.Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú alebo minimálne môžu byť:
8.1.1.štatutárne orgány alebo ich členovia Prevádzkovateľa.
8.1.2.osoby vykonávajúce pracovnú činnosť v zamestnaneckom, alebo obdobnom pomere pre
Prevádzkovateľa.
8.1.3.obchodní zástupcovia prevádzkovateľa a ďalšie osoby spolupracujúce
s Prevádzkovateľom pri plnení úloh Prevádzkovateľa. Na účely tohto dokumentu sa za
zamestnancov Prevádzkovateľa budú považovať všetky fyzické osoby vykonávajúce pre
Prevádzkovateľa závislú prácu na základe pracovnej zmluvy alebo dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru.
8.1.4.Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú tiež spolupracovníci
prevádzkovateľa, jeho obchodní partneri, dodávatelia a zmluvní partneri, a to najmä: účtovná
spoločnosť, spoločnosť zabezpečujúca služby súvisiace s tvorbou a údržbou softwéru,
spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi právne služby, spoločnosť poskytujúca
prevádzkovateľovi poradenstvo, spoločnosti zabezpečujúce prepravu a dodanie produktov
kupujúcim a tretím osobám, marketingové spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce sociálne
siete, spoločnosti zabezpečujúce platobné brány a ďalšie platobné metódy.
8.1.5.Príjemcom osobných údajov budú tiež súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňový
úrad a ďalšie štátne orgány, v prípade ak tak ustanoví zákon. Pričom osobné údaje budú
Prevádzkovateľom poskytnuté daným úradom a štátnym inštitúciám na základe a v súlade
s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8.1.6.Zoznam tretích subjektov - sprostredkovateľov a príjemcov, ktorí spracúvajú osobné
údaje Dotknutej osoby:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 – tretí
subjekt zabezpečujúci prepravné služby
Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999
- tretí subjekt zabezpečujúci prepravné služby
Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 31329217 - tretí subjekt zabezpečujúci prepravné služby
ComGate Payments, a.s.. Aupark, Gočárova třída 1754 / 48b 500 02 Hradec Králové - tretí
subjekt zabezpečujúci platobnú bránu

IX. Informácia o poskytovaní osobných údajov do tretích krajín a dobe ich
uchovávania:

9.1.Neuplatňuje sa. Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje osôb do tretích krajín.


X. Poučenie o existencii relevantných práv Dotknutej osoby:
10.1.Dotknutá osoba má okrem iného nasledovné práva, pričom:
10.1.1.Bodom 10.1 nie sú dotknuté ďalšie práva Dotknutých osôb.
10.1.2.Právo Dotknutej osoby na prístup k údajom podľa čl. 15 Nariadenia, ktorého obsahom
je:
právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie či spracúva osobné údaje Dotknutej osoby, a ak
áno tak v akom rozsahu. Zároveň ak sú spracúvané, ma právo zistiť ich obsah a žiadať od
Prevádzkovateľa informácie o dôvode ich spracúvania, najmä informácie o: Dôvode ich
spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách
príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v
tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií, o predpokladanej dobe uchovávania
osobných údajov alebo, ak to nie je možné, informáciu o kritériách na jej určenie, o existencii
práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby
alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a o existencii práva namietať proti
takémuto spracúvaniu, o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa osobné údaje
nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj, o
existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods.
1. a 4. Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako
aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre

Dotknutú osobu, o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia, týkajúcich sa prenosu
osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii.
10.1.3.právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, avšak za dodržania
podmienky, že právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov nesmie mať
nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
10.1.4.právo Dotknutej osoby na opravu podľa článku 16 Nariadenia, ktorého obsahom je
právo: aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa
týkajú Dotknutej osoby. právo na doplnenie neúplných osobných údajov Dotknutej osoby, a
to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia Dotknutej osoby, právo Dotknutej
osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“) podľa článku 17
Nariadenia, ktorého obsahom je:
10.1.5.právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných
údajov, ktoré sa dotýkajú Dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za splnenia
podmienky, že neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, Dotknutá
osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia
a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Dotknutá
osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2. Nariadenia, osobné
údaje sa spracúvali nezákonne, osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná
povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ
podlieha, osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti
podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia;
10.1.6.právo, aby Prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje Dotknutej osoby, so zreteľom
na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikol primerané opatrenia
vrátane technických opatrení, aby informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú
spracúvanie osobných údajov, že Dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na
tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky, pritom platí, že právo na vymazanie osobných
údajov s obsahom práv podľa článku 17 ods. 1. a 2. Nariadenia nevznikne, pokiaľ je
spracúvanie osobných údajov potrebné:
10.1.7.na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie.
10.1.8.na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej
únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi.
10.1.9.z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2.
písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia.

10.1.10.na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického
výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné,
že právo uvedené v článku 17 ods. 1. Nariadenia znemožní alebo závažným spôsobom sťaží
dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania osobných údajov; alebo na preukazovanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
10.1.11.právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18
Nariadenia, ktorého obsahom je:
10.1.12.právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o
jeden z týchto prípadov: Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas
obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie
osobných údajov je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov
a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje
na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov, Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21
ods. 1. Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa
prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby;
10.1.13.právo, aby v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, takéto
obmedzene spracúvané osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvali len so súhlasom
Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého
verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu;
10.1.14.právo byť vopred informovaný o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov;
10.1.15.právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom podľa
článku 19 Nariadenia, ktorého obsahom je: právo, aby Prevádzkovateľ oznámil každému
príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných
údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1. a
článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané
úsilie, právo, aby Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informoval Dotknutú osobu, ak to
Dotknutá osoba požaduje;
10.1.16.právo Dotknutej osoby na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia, ktorého
obsahom je: právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a ktoré poskytla
Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte
a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ
bránil, ak:

a/ sa spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1. písm. a)
Nariadenia alebo článku 9 ods. 2. písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1.
písm. b) Nariadenia, a súčasne
b/ sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, a súčasne:
10.1.17.právo na získanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej
Prevádzkovateľ bránil, nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;
10.1.18.právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému
prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;
10.1.19.právo Dotknutej osoby namietať podľa článku 21 Nariadenia, ktorého obsahom je:
10.1.20.právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej
osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe
článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu
založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia;
10.1.21.v prípade realizácie práva kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej
situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je
vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti
profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia právo, aby Prevádzkovateľ
ďalej nespracúval osobné údaje Dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené
dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej
osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
10.1.22.právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka
Dotknutej osoby, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom
súvisí s priamym marketingom; pritom platí, že ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu
osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú
spracúvať;
10.1.23.v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti právo na uplatnenie práva
namietať proti spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov
s použitím technických špecifikácií;
10.1.24.právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti
spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, ak sa osobné údaje spracúvajú
na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89
ods. 1. Nariadenia, avšak s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie
úlohy z dôvodov verejného záujmu;

10.1.25.právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním
podľa článku 22 Nariadenia, ktorého obsahom je:
10.1.26.právo, aby sa na Dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má
právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, s výnimkou
prípadov podľa článku 22 ods. 2. Nariadenia [t.j. s výnimkou prípadov, ak je rozhodnutie: (a)
nevyhnutné na uzavretie, alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou
a Prevádzkovateľom,
10.1.27.povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému
Prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce
ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby alebo (c) založené na
výslovnom súhlase Dotknutej osoby.


XI. Poučenie o práve Dotknutej osoby odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov:

11.1.Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných
údajov, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov
založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných
údajov – v celom rozsahu alebo len sčasti. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním
osobných údajov sa môže týkať určitého typu spracovateľskej operácie / spracovateľských
operácií, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov v rozsahu zvyšných
spracovateľských operácií ostane nedotknutá. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním
osobných údajov sa môže týkať určitého konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov /
určitých konkrétnych účelov spracúvania osobných údajov, pričom zákonnosť spracúvania
osobných údajov na ostatné účely ostane nedotknutá.
Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov môže Dotknutá osoba realizovať
v listinnej podobe na adresu Prevádzkovateľa zapísanú ako jeho sídlo v obchodnom registri
v čase odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo v elektronickej podobe
prostredníctvom elektronických prostriedkov (zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu
Prevádzkovateľa uvedenú pri identifikácii Prevádzkovateľa v tomto dokumente).


XII. Poučenie o práve Dotknutej osoby podať sťažnosť dozornému orgánu:

12.1.Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to najmä v členskom
štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa
domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s Nariadením, a to
všetko bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy.
Dotknutá osoba má právo, aby dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, ju ako
sťažovateľa informoval o pokroku a výsledku sťažnosti, a to vrátane možnosti podať súdny
prostriedok nápravy podľa článku 78 Nariadenia.

12.2.Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Tel. kontakt:
+421 /2 3231 3214, Email: statny.dozor@pdp.gov.sk,


XIII. Informácie súvisiace s automatickým rozhodovaním vrátane profilovania:

13.1.Keďže v prípade Prevádzkovateľa nejde o spracovanie osobných údajov Dotknutej
osoby v podobe automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22
ods. 1. a 4. Nariadenia, Prevádzkovateľ nie je povinný uviesť informácie podľa článku 13 ods.
2 písm. f) Nariadenia, t. j. informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania
a o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania
osobných údajov pre Dotknutú osobu. Neuplatňuje sa.

XIV. Záverečné ustanovenia

14.1.Tieto Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov a poučenia o cookies tvoria
neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku.
Dokumenty – Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok tohto Webového sídla
sú zverejnené na doméne Webového sídla Predávajúceho.
14.2.Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením
na Webovom sídle predávajúceho 16.06.2022

Tento eshop je certifikovaný http://www.pravoeshopov.sk