Reklamácie a Vrátenie tovaru

UPRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Podľa §12 ods. 1 č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Toto právo sa nevzťahuje na zákazníkov, ktorí tovar prevzali osobne. 

Podľa §12 ods. 4 č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru cenu zaplatenú za tovar, vrátane všetkých platieb, ktoré od kupujúceho prijal (poštovné, balné,..). Náklady vzniknuté v súvislosti s vrátením tovaru uhrádza kupujúci.

V prípade odstúpenia od zmluvy musia byť splnené nasledovné podmienky:
a) produkt nesmie byť použitý, ak možno v originálnom balení
b) zásielka musí obsahovať formulár na odstúpenie od zmluvy podpísaný kupujúcim a číslo účtu kupujúceho
c) výrobok musí obsahovať všetky identifikačné znaky a príslušenstvo, vrátane dokumentácie            
d) zásielka musí obsahovať originál doklad o kúpe 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY NÁJDETE TU.

Tovar nesmie byť zaslaný na dobierku, takto zaslaný tovar nebude prevzatý. Kupujúci pošle tovar doporučene prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kuriérskej spoločnosti. Odporúčame Vám tovar poistiť (predávajúci neručí za jeho poškodenie alebo stratu). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok o vrátení tovaru predávajúci vráti peniaze za tovar na bankový účet kupujúceho do 14 dní od prevzatia zásielky. Pri nesplnení podmienok o vrátení tovaru predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a odošle tovar späť na náklady kupujúceho.

KEDY SPOTREBITEĽ NEMÔŽE ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY:

V prípade kozmetických výrobkov spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní ak ide o predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. 

AKO ZÁSIELKU PRIPRAVIŤ

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte originál doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier, fóliu či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. 

 

REKLAMÁCIE 

V prípade reklamácie nás prosím vopred informujte telefonicky 0949 127 644 alebo mailom info@naily.sk. Skoro všetky reklamácie sa snažíme vybaviť okamžite, aj napriek tomu, že zákon umožňuje vybaviť reklamáciu do 30 dní.

Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Na všetok tovar v našom e-shope je poskytnutá záruka 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Všetky zásielky prechádzajú pred odoslaním kontrolou. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené neodborným používaním, vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto charakteru sa nevzťahuje záruka. Záruka sa taktiež nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru alebo jeho častí, spôsobené častým používaním. Kratšiu životnosť výrobku spôsobenú častým používaním nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať. Prípadné opodstatnené reklamácie radi vyriešime k Vašej spokojnosti osobnou dohodou za účelom nájsť najvhodnejšie riešenie. V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa  bodu 5 Obchodných podmienok.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.